Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Firma Megabest realizując nałożone na nią obowiązki przekazuje do Państwa wiadomości najistotniejsze kwestie związane z ochroną i warunkami przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.

Postanowienia ogólne 1. Dane osobowe, które od Państwa otrzymujemy, są : • przetwarzane na zasadach opisanych poniżej oraz wynikających z przepisów prawa, • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania 2. Administratorem Danych Osobowych jest Megabest Zbigniew Sokół, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Megabest, adres siedziby: ul. Chodkiewicza 26, 05-075, Warszawa, Nip: 5241025180, regon: 142752678. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się: • telefonicznie : 602225313• mailowo : biuro@megabest.pl. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności : • RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE • Ustawy o ochronie danych osobowych.

II. Zasady przetwarzania danych : 1. Otrzymywane od Państwa dane osobowe są przetwarzane : • w celu niezbędnym do wykonania umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) (osoba prywatna : imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, adres e-mail; działalność gospodarcza : nazwa i adres siedziby firmy, nr NIP, nr REGON, nr KRS) – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisani kodeksu cywilnego • w celu wypełniana obowiązków prawnych ciążących na firmie Megabest w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów, przepisów księgowych i podatkowych ( art. 6 ust. 1 lit.c RODO) – przez okres do czasu wypełniania tych obowiązków, a w szczególności : a) dokumentacja podatkowa- przechowywana przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku b) dane stanowiące dowody księgowe – przechowywana przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku • w celu marketingu i promocji firmy Megabest ( art. 6 ust. 1 lit.a) RODO)- (dane są zbierane wyłącznie za Państwa zgodą) – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie lub wniesienie sprzeciwu • w celach uzasadniających prawne interesy firmy WMegabest, takich jak: a) dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych ( art. 6 ust. 1 lit.f) – przez okres do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania b) wewnętrzne cele administracyjne firmy Megabest: np. statystyki ( art. 6 ust. 1 lit.f) – przez okres do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 2. Część danych zbierana jest automatycznie podczas wejścia na naszą stronę internetową, wyłącznie w celu dopasowania jej do Państwa urządzenia( pliki” cookies”). Dotyczy to w szczególności numeru IP urządzenia, z którego Państwo korzystają( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

III. Zasady udostępniania i powierzania danych : 1. Pozyskane dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 2. Do pozyskiwanych danych dostęp mają pracownicy zajmujący się obsługą administracyjną w firmie. 3. Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych jest powierzone, w niezbędnym zakresie, wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmującemu się księgowością ( biurowi rachunkowemu) – na potrzeby rozliczeń. 4. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być ujawnione zewnętrznym podmiotom wspierającym firmę Megabest w zakresie usług informatycznych. 5. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 6. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych. 7. W przypadku realizacji umów na terenie RP pozyskane od Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

IV. Państwa uprawnienia : 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w oparciu o przepisy RODO, przysługują Państwu poniżej przytoczone prawa : a) prawo dostępu do treści danych (art. 15 Rozporządzenia) Jest to prawo do uzyskania od firmy Megabest potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także w szczególności do następujących informacji: • o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, • o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym firma Megabest ujawniła Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, • o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, • o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana. b) prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia) Jest to prawo do żądania od firmy Megabest niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. c) prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) Jest to prawo do żądania od firmy Megabest niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Firma Megabest ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, • cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i firma Megabest nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy firma Megabest jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia) Jest to prawo do żądania od firmy Megabest ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych , • Megabest nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, firma Megabest może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia) Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie firmy Megabest (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). W takiej sytuacji firma Megabest nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są firmie Megabest do dochodzenia roszczeń. W szczególności ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez firmę Megabest obowiązku prawnego. f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia).

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych firmie Megabest przez Panią/Pana oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Do wszystkich próśb w w/w zakresie firma Megabest ustosunkuje się niezwłocznie drogą mailową- zostanie potwierdzone ich zrealizowanie bądź też wskazany brak jego możliwości. g) prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego. W chwili obecnej jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO)- niezależny organ, którego zadaniem jest ochrona Państwa praw w tym zakresie. PUODO będzie informować Państwa o przebiegu i wyniku postępowania. Jeżeli nie podejmie działań lub ich wynik będzie niezgodny z prawem, będą Państwo mogli wystąpić do sądu.

Megabest | ul. Chodkiewicza 26, 05-075, Warszawa-Wesoła, Polska | Nip: 524-102-51-80 | Santander Bank Polska S.A., numer konta: 13 1090 1753 0000 0001 1624 9994
Telefon: 602-225-313, 509-360-744 | E-mail: biuro@megabest.pl